Projectes

Ampliació de la BD lèxica i el corpus sintàctico-semàntic de semàntica oracional del espanyol SenSem

L`objectiu principal d`aquest projecte és l`ampliació del corpus de semàntica oracional creat dins del projecte “SenSem”. L`ampliació d`aquests recursos és imprescindible per a millorar la descripció de la interfície sintàctico-semàntica, que és, en última instància, el nostre objecte d`estudi. Així, amb aquest projectes`ha continuat en la línia de creació de recursos que facilitin la presència de l`espanyol en la societat de la informació.

El nivell d`anàlisi lingüística inclou l`aspectualitat, la modalitat i la polaritat, a més de les construccions. Aquesta descripció constituex un valor afegit, ja que en el moment del desenvolupament i finalització del projecte no existeix cap corpus per a l`espanyol que inclogui tot aquest tipus d`informació. 

S`han inclòs nous registres, més concretament, el registre literari, amb la finalitat d`incloure nous usos verbals, tant des del punt de vista lèxic (sentits) com oracional(construccions), el que ha permès augmentar la referencialitat tant del corpus com de la base lèxica verbal resultant.

Com a resultat de l`ampliació del corpus s`ha millorat el lèxic resultant, tant quant a l`aparença com a les dades contingudes. També s`ha creat una interfície per consultar els esquemes sintàctico-semàntics resultants de l`anàlisi de totes les frases del corpus. 

Finançament:

Ministerio de educación y Ciencia HUM2007-65267

Membres:

Ana Fernández Montraveta

Glòria Vázquez García

Jaume Tió i Casacuberta

 

Desenvolupament:

Thais Ferré Silvestre

José Lara

Juan José López Mellado

Publicacions:

  • Vázquez, G., A. Fernández (2009). “Ampliación del Banco de Datos de Verbos del español SenSem”. Cantos, P.; A. Sánchez (ed.), A Survey on Corpus-based Research. Panorama de investigaciones basadas en corpus. Murcia:U. Murcia, p. 957-969. ISBN: 978-84-692-2198-3
  • Vázquez, G., A. Fernández (2009). “Annotation de corpus: Sur la délimitation des arguments et des adjoints”, SKY Journal of Linguistics, 2, p. 244-269. ISSN: 14568438
  • Vázquez, G., A. Fernández (2010). “Propuesta de análisis del significado oracional por niveles “, Actas del IX Congreso de Lingüística General, p. 2336-48. Valladolid. ISBN: 987-84-693-6786-5