Línies de recerca

Sintaxi i semàntica

 • Estudi i descripció de les unitats gramaticals, especialment el verb i el seu paper en la interfície sintàctico-semàntica. P.e. rols semàntics, estructura argumental, patrons de subcategorització, règims preposicionals.
 • Semàntica de l´oració, a partir de la combinació de l´estudi de les construccions, l´aspectualitat, la modalitat i la polaritat.
 • Desenvolupament de gramàtiques computacionals per a anàlisis a diversos nivells i amb diferents formalismes: anàlisi profunda amb gramàtiques de trets, anàlisi categorial de dependències o anàlisis superficials i parcials.
 • Disseny de representacions computacionals d´estructures sintàctico-semàntiques.
 • Extracció d´informació i etiquetatge de rols semàntics.

 

Lingüística cognitiva i psicolingüística

 • Anàlisi del discurs dins el marc de la Teoria de la Metàfora Conceptual.
 • Processament psicolingüístic de l`estructura dels esdeveniments.

 

Corpus

 • Disseny i construcció de corpus monolingües i paral·lels, enriquits amb informació de diferent tipus (morfològica, sintàctica i semàntica) aplicada a diferents unitats (mot, sintagma o frase) i amb diferents mecanismes (automàtics, semiautomàtics i manuals).
 • Disseny i desenvolupament d´eines i criteris per a l´anotació de corpus.
 • Lingüística de corpus per a diferents propòsits: refutació d´hipòtesis teòriques, establiment de patrons d´ús, càlcul de freqüències i adquisició d’informació amb diversos objectius aplicats, e.g. la millora de recursos lèxics

 

Edició i traducció

 • Disseny i implementació d´eines d´ajut a la traducció: extracció de terminologia, traducció assistida per ordinador, creació i explotació de recursos.
 • Avaluació de sistemes de traducció automàtica.
 • Aplicació de  tècniques i algorismes per a la creació d´eines i recursos per a l´aprenentatge de llengües.
 • Edició de llibres electrònics amb informació ampliada.
 • Aplicació de tècniques de processament del llenguatge natural i explotació de recursos semàntics per a elaborar eines per a l´aprenentatge i la docència en entorns virtuals (e-learning).

 

Lèxic

 • Construcció de lexicons útils tant en el camp de la lexicografia tradicional com computacional amb base empírica.
 • Representació del comportament verbal (interfície sintàctico-semàntica).
 • WordNets: èmfasi en l´assaig de mètodes automàtics i semiautomàtics per a la seva creació.