Tesis

Lexicografía Computacional: adquisición de conocimiento léxico (1993)

Autor/a: Irene Castellón Masalles

Direcció: Maria A. Martí

Es tracta d’un treball centrat en el lèxic, en dues vessants, la representació i l’adquisició d’aquest coneixement. La tesi presenta el disseny i la implementació d’un sistema d’extracció d’informació lèxica a partir de diccionaris d’ús comú. El treball es centra en el desenvolupament de recursos i tècniques necessaris com ara una gramàtica de definicions, la construcció de taxonomies nominals i la representació de les dades en una base de coneixement lèxic.