Tesis

Representacion computacional de las perífrasis de fase: de la cognición a la computación (2016)

Autor/a: Juan José Aparicio Mera

Direcció: Irene Castellón i Marta Coll-Florit

Aquesta tesi, a partir de la lingüística cognitiva i des d`una perspectiva empírica, aborda el fenomen de les perífrasis de fase de l`espanyol. Així, un dels nostres objectius és conèixer, clarificar i caracteritzar sistemàticament l`estatus semàntic-aspectual d`aquestes perífrasis per poder representar-les computacionalment. La semàntica i l`aspecte de les perífrasis de fase són considerats com a mecanismes de composició, en què el significat d`una unitat complexa es construeix a partir del significat d`unitats simples. Així mateix, hem considerat necessari representar els processos de coerció derivats de la composicionalitat del significat. És a dir, el moviment entre categories aspectuals.

En aquesta proposta de representació, el focus d`atenció se situa en la dimensió semàntico-conceptual de la construcció perifràstica. Així, el concepte d ` “esquema” és un punt clau en l`anàlisi. Aquesta és la raó per la qual, en els processos de formació de les perífrasis, apareixen diferents combinacions i restriccions. Un verb lèxic només pot participar en aquelles perífrasis que expressin un esquema de l`escenari que sigui apropiat per a la situació denotada.

Aquesta proposta de caracterització aspectual de les perífrasis de fase pot captar tant les restriccions a què dóna lloc la interrelació entre l`aspecte lèxic i el context perifràstic, com la naturalesa gradual del “Aktionsart”. D`aquesta manera, s`ofereixen noves vies per veure la relació i els canvis que es donen entre categories. Precisament, algunes categories aspectuals, en relació a la seva freqüència d`aparició en les perífrasis de fase, no presenten una organització interna homogènia, sinó membres més prototípics, que compleixen totes les condicions definitòries de la seva classe, i membres més fronterers que, mitjançant processos de coerció, poden desplaçar cap a altres categories aspectuals. Això ens ha permès identificar diferents subtipus aspectuals.

Es proposa un sistema de representació que no només està motivat cognitivament; sinó que, sobretot, està contrastat empíricament a partir de les metodologies que ofereixen la lingüística de corpus i les tècniques estadístiques. Així, aquesta tesi amalgama diferents metodologies empíriques en l`estudi de les perífrasis de fase i la seva representació.

En aquest sentit, s`ha realitzat un estudi de corpus d`àmplia cobertura que ens ha permès, en primer lloc, validar el fet que les perífrasis de fase són sensibles al “Aktionsart”; en segon lloc, identificar i classificar les diferents rutes de coerció aspectual que es donen en aquest tipus de perífrasis i, finalment, demostrar que en aquestes perífrasis a major expressivitat, menys rendibilitat funcional.

S`ha implementat un sistema d`anàlisi de l`estructura eventiva que ens ha permès elaborar un conjunt inicial de criteris per a l`anotació de les perífrasis de fase en un corpus de l`espanyol.

Finalment, el model de representació proposat permet apropar cognició i computació. Els paràmetres de la lingüística cognitiva han estat formalitzats i han resultat ser adequats per a la seva representació computacional.