Tesis

Automatic Machine Translation Evaluation: A Qualitative Approach (2015)

Autor/a: Elisabet Comelles Pujadas

Direcció: Victoria Arranz i Irene Castellón

Aquesta tesi versa sobre el problema de l’avaluació de la traducció automàtica des d’una perspectiva lingüística. La majoria d’estudis realitzats en aquesta àrea són estudisquantitatius basats en coeficients de correlació, tanmateix, molt poca recerca s’hacentrat en un enfocament més qualitatiu, que vagi més enllà de les correlacions i analitziles dades detalladament. Aquest treball vol portar llum a la idoneïtat, la influència i lacombinació de la informació lingüística necessària per avaluar la sortida de traduccióautomàtica. En concret, es pretén emfasitzar l’efectivitat de l’anàlisi lingüística peridentificar i examinar aquells trets lingüístics que ajudin a avaluar els conceptestradicionals de fluïdesa i adequació. Per tal de realitzar aquest estudi s’ha treballat ambl’anglès com a llengua d’arribada, tot i que també s’ha tingut en compte el castellà enl’última etapa.