Tesis

La interacció entre la sintaxi i la semàntica en el comportament verbal (1998)

Autor/a: Glòria Vázquez García

Direcció: Jaume Tió

Aquesta tesi tracta un dels temes, el component lèxic, que ocupa un lloc central en les teories lingüístiques més recents, ja que s’ha comprovat que moltes de les generalitzacions que es poden fer sobre les llengües tenen una dimensió lèxica. Des del punt de vista computacional, el lèxic també constitueix un enclavament crític dels sistemes de processament del llenguatge natural, els quals, actualment, tracten amb llengües naturals sense cap tipus de restricció i és el lèxic el que vertebra la integració dels components morfològic, sintàctic i semàntic. L’objectiu del treball és el de definir un model d’entrada lèxica per als verbs que doni compte dels aspectes sintactico-semàntics que són rellevants a l’hora de definir i predir el comportament d’aquests predicats i que sigui útil tant per a la teoria lingüística com per al tractament informàtic del llenguatge. Per fer-ho, es fa una revisió de la informació que es considera en les entrades verbals tant dels diccionaris d’ús comú com dels lèxics computacionals i en les teories lingüístiques i, a partir d’un estudi d’uns 1.000 verbs del català, es fa una proposta de model d’entrada verbal que pretén ser vàlida en els tres àmbits i que està basada en el concepte de classe, seguint Levin 1993. En aquesta tesi es defineixen dues classes verbals: la dels predicats de canvi i la dels predicats de trajectòria.