Tesis

The Analysis Of Verbal Lexical Items And Translation Mismatches In English And Spanish: A Theoretical Framework (2000)

Autor/a: Ana Fernández Montraveta

Direcció: Maria A. Martí i and Hortènsia Curell Gotor

En aquesta tesi es presenta un model teòric del coneixement lingüístic susceptible de ser formalitzat, i que d’aquesta manera permeti el tractament computacional del component lèxic en una Base de Coneixement Lèxic (BCL). A tal fi, s’ha establert un marc teòric que permeti aquesta formalització i dintre del qual les entrades puguin tractar-se de forma generalitzada. Una de les premisses subjacents al nostre model és la creença que la sintaxi i la semàntica no poden separar-se i que mitjançant la descripció de la relació entre aquests dos elements s’ha adquirit un alt grau d’abstracció que no hagués estat possible d’altra manera. Amb la finalitat d’establir un vincle entre aquests dos elements lingüístics s’ha proposat una revisió del terme alternança de diàtesi. En el nostre model, aquest terme s’utilitza per a relacionar semànticament estructures sintàctiques, assumint que una mateixa interpretació semàntica pot expressar-se sintàcticament de més d’una manera.