Projectes

Adaptació Multilingüe del Banc de Dades SenSem (català)

El Banc de Dades SenSem conté un corpus i una base lèxica verbal per a l`espanyol que incorpora informació sintàctico-semàntica detallada sobre el comportament verbal. L`objectiu d`aquest projecte és adaptar SenSem com a recurs multilingüe. En aquest projecte es fa l`adaptació per al català. A causa del parentesc entre ambdues llengües, s`aprofita bona part de l`anotació ja realitzada. L`objectiu útlim és posar a prova la metodologia usada per al català per a l`adaptació multilingüe de SenSem.

Finançament:

Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN – FFI2009-06939-E)

Publicacions:

  • Vázquez, G., A. Fernández, E. Beà (2013). “SenSemCat: Corpus de la lengua catalana anotado con información morfológica, sintáctica y semántica “. Emili Casanova; Cesáreo Calvo (ed.), Actes del 26è Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques (2010)De Gruyter, VIII, p. 159-170. València. ISBN: 9-78-3-11-030003-1