Projectes

Corpus Trilingüe Paral·lel GRIAL: Corpus de registre tècnic informàtic per al català, castellà i anglès

Aquest projecte d’innovació a la docència té com a objectiu la millora dels processos d’ensenyament/aprenentatge de l’anglès tècnic usant un nou enfocament diferent a la classe tradicional d’idiomes, mitjançant la creació d’un corpus paral·lel, és a dir, una col·lecció de textos disponibles en diferents llengües (anglès-català-espanyol). Aquest recurs està format en total per 2.257.498 mots i s’ha creat per tal d’exemplificar l’ús de la llengua dins d’un registre tècnic, més específicament, el domini de la informàtica.

 Aquest corpus és de gran utilitat per a les classes, ja que s’empra com un recurs dinàmic en la docència, tant per al professor com per a l’alumne. D’una banda, és una eina molt útil per al professor per extreure’n material per a la creació d’exercicis, textos per a classe, exemples, etc. D’una altra banda, els alumnes poden contrastar l’expressió i els recursos gramaticals entre l’anglès i la seva llengua materna, ja sigui català o castellà.

Com el corpus està anotat als nivells morfològic i sintàctic aquest recurs es converteix en una eina molt útil per a la classe de llengua, ja que permet fer cerques no solament per cadenes de paraules sinó també per categories i lemes.

Finançament:

2003-2004 – Generalitat de Catalunya – projecte de Millora de la Qualitat Docent (194 MQD 2002).

Publicacions: