Projectes

ReSim: Sistema de representació semàntica d’oracions interrogatives

L’objectiu d’aquest projecte ha estat el desenvolupament d’un mòdul automàtic de representació semàntica d’oracions interrogatives basat en el llenguatge de representació propostat per R. Jackendoff (1990), les estructures lèxico-conceptuals (Lexical Conceptual Structures).

S’ha implementat un sistema que construeix la representació semàntica d’oracions interrogatives partint del predicat verbal com a eix central d’aquesta representació. El significat verbal es descompon en constituents semàntics que s’etiqueten amb un llenguatge metalingüístic per descriure el significat de l’oració que regeix el verb. Els constituents semàntics s’associen als sintagmes oracionals i, si és necessari, s’afegeixen els adjunts a la representació final.

El resultat és una representació formal del significat oracional d’un nivell d’abstracció elevat que, a diferència d’altres sistemes, permet donar compte de la variació intralingüistica i interlingüística. L’ús d’un llenguatge metalingüístic elaborat té com a avantatge la seva neutralitat respecte a la llengua i a l’estructura d’origen, mentre que el llenguatge de predicats i arguments més utilitzat en els sistemes de representació semàntica presenta com a inconvenients el fet que explicita una dependència massa extrema amb la cadena lingüística que s’analitza. En aquest sistema, doncs, les oracions equivalents des del punt de vista del significat són expressades amb representacions semàntiques coincidents.

Per a la construcció d’aquest prototip s’ha treballat amb un corpus d’oracions interrogatives d’un domini restringit. Aquest corpus s’ha elaborat partint primordialment de les preguntes elaborades per alumnes de l’assignatura Lingüística Computacional que s’imparteix a la UdL.

Finançament:

2002 – Ministerio de Ciencia y Tecnología (BFF2001-5440-E)