Projectes

Adquisició d`escenaris de coneixement a través de la lectura de textos: Lingüística i cognició (SKATER)

SKATER desenvoluparà sistemes que permetin processar el contingut d`un domini amb tècniques semàntiques profundes per tractar grans volums de dades multilingües. SKATER processarà documents en anglès, castellà, català, basc i gallec, extraient informació sobre què va passar, qui ho causa, quan esdevé i on es realitza, de forma que s’eliminarà la informació duplicada, es contextualitzarà i  es complementarà la informació, identificant les inconsistències i mantenint un registre de les fonts originals. La informació nova s`integrarà amb l`antiga i desplegant les escenes d`una manera semblant a com la gent tendeix a recordar el passat i accedir al coneixement i la informació. La diferència és que SKATER donarà accés a totes les fonts originals i no s’oblidarà de cap detall. L’objectiu és desenvolupar eines dirigides als professionals útils per la presa de decisions a l’explorar aquests fets mitjançant interfícies visuals i interactives que els permetin aprofitar tota la seva capacitat explicativa i també les seves implicacions estructurals sistemàtiques. Així mateix, SKATER es pot utilitzar per realitzar prediccions sobre els esdeveniments futurs basades en el passat, o per explicar els nous esdeveniments i desenvolupament d’aquest tenint en compte els anteriors.